مرور برچسب

منطقه مسوپوتامیا

تاریخچه ساعت و پیشرفت آن

ساعت با ساختار امروزی 24 ساعتی حداقل از قرن پانزدهم مورد بهره برداری قرار گرفته است؛ حدود شش قرن پیش از میلاد مسیح، بابلی ها «در دوره امپراطوری دوم» چند مورد اختراعی از خود به یادگار گذاشته اند که امروزه نیز مورد استفاده تمام کشور ها می…