مرور برچسب

منظور از صلح مغولی چیست

صلح مغولی چه بود؟

در بسیاری از نقاط جهان، از امپراتوری مغول به عنوان یک نیروی فاتح ظالم و وحشی در زمان چنگیزخان و جانشینانش یاد می شود که شهرهای آسیا و اروپا را ویران کرد. مسلماً خان بزرگ و پسران و نوادگانش بیش از سهم بیشتری در تسخیر انجام دادند. با این حال،…

صلح مغولی

گاهی، نتیجه نهایی جنگ‌های سخت صلح است. صلح مغولی نام دوره‌ای صلح آمیز است که به دنبال پیروزی‌های مغول در قرن‌های ۱۳ و ۱۴ پیش آمد. در آن زمان مغول‌ها در اوج قدرت بودند. امپراتوری آن‌ها حدود ۱۵ میلیون کیلومتر مربع وسعت…