مرور برچسب

منظومه ویس و رامین

شعر در عصر ساسانی

از دوره ساسانی نیز ابیات و قطعات منظومی باقی مانده است و بر روی هم مسلم است که در ایران پیش از اسلام شعر رواج و انتشاری داشته است اما نه مانند دوره اسلامی موضوعی که باید بخاطر داشت آنست که اشعار پیش از اسلام معمولاً با آهنگ های موسیقی