مرور برچسب

منوچهر کردار

القاب ایرانی شاهنامه ای سلطان الوند آق قویونلو

حضرت فلک رتبت ، خورشید اورنگ ، جمشید آهنگ ، فریدون کارزار ، منوچهر کردار ، جم آئین ، کیقباد تمکین ، دارا درایت ،  سلطان سلاطین ایرانیه ، شهنشاه بلند همت و ....... شعر پارسی زیر بخشی از نامه سلطان بایزید دوم عثمانی به الوند شاه آق قویونلو