مرور برچسب

مهتا (موتا) سردار دیلمیان

مهتا; سردار دیلمی در مقابله با اعراب

پس از حمله اعراب به ایران و شکست سنگین یزدگرد سوم، سلسله ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روزافزون دین اسلام، اعراب نفوذی صد برابر در خاک ایران پیدا کردند و اکثر مناطق ایران به دست اعراب افتاد. با این حال، گیلان و شمال ایران به عنوان یکی از

مهتا (موتا) سردار دیلمیان که بود و در جنک با اعراب چه کارهایی انجام داد؟

پس از ظهور اسلام که اعراب به ایران حمله کردند، با شکست سنگین یزدگرد سلسله ی ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روز افزون دین اسلام در خاک ایران، اعراب نفوذی صد چندان به ایران پیدا کردند و سرتاسر سرزمین ایران به دست اعراب افتاد.اما یکی از…