مرور برچسب

مهد علیا

حرمسرای ناصرالدین شاه، آینه عبرت تاریخ

حرمسرای ناصرالدین شاه از شاخص ترین ویژگی های حکومت اوست. وی حرمسرایی عریض و طویل برای خود ساخت که از  آن در تاریخ‌ها و سفرنامه‌های آن دوره یاد شده است. به نقل از عین‌السلطنه، ناصرالدین شاه 112 زن‌ عقدی و صیغه‌ای داشت که به همراه نوکر و…

آداب مدرسه رفتن زنان و دختران ۱۴۰ سال پیش به روایت مونس‌الدوله ندیمه باسواد قجری

«نقل این هفته ما درس خواندن و تربیت آموزی زنان قدیم است. در آن روز و روزگار که دوره جهل و تاریکی بود، بیشتر مردها از نعمت سواد و کمال محروم بودند چه برسد به زن‌ها که زندگی کنیزمآبانه و پر قید و ‌بندی داشتند». ندیمه حرمسرای…

زنان حرمسرای قاجار

در زمان قاجار مردان در گرفتن زنان از نظر تعداد هیچ محدودیتی نداشتند و تعداد زنان به توانایی مالی آنها بستگی داشت، بنابراین شاهان قاجار که از لحاظ مالی از همه داراتر بودند زنان بیشتری در حرمسرای خود جای می دادند...انتخاب زنان حرمسرای…