مرور برچسب

مهران رازی

زندگینامه مهران رازی یکی از سرداران ساسانی

مهران بهرام رازی، که اغلب به صورت مهران رازی هم در کتاب های تاریخ نوشته شده است، یکی از سرداران و پهلوانان ایرانی در زمان ساسانیان بود. مهران رازی اهل ری و از خاندان مشهور مهران بود.نام مهران رازی نخستین بار در زمان حمله اعراب به…