مرور برچسب

مهرهای دوره اشکانی

مهر سازی اشکانیان

مهر سازی اشکانیان   مهرهای دوره اشکانی دارای طرحهای مختلفی بودند. بیشتر طرحهای مهرها دارای عقرب و عقاب هستند. مهرها دارای نقوش ساده هندسی یا طرحهای اسطوره ای بودند.