مرور برچسب

مواد نقاشی ژاپنی

نقاشی در فرهنگ ژاپن

اشكالات اين بحث- روشها و مواد- صورتها و انديشه‌ها- ورود نقاشان كره‌اي و الهام بوداييان- مكتب توسا- بازگشت به سبك چيني- سس‌شي‌‌يو- نحلة كانو- كويتسو و كورين- نحلة رئاليسم شناخت نقاشي ژاپني بيش از شناخت ساير موضوعاتي كه در اين صفحات به…