مرور برچسب

موتور الکتریکی

الکتروموتور صنعتی موتور غرب چه کاربردی دارد؟

دستگاه پر مصرف و پر کاربردی که امروزه در انواع مختلف از لحاظ منع تغذیه و دینام، جریان مستقیم و متناوب و… موجود است الکتروموتور صنعتی تلبمه موتور غرب می باشد.  ژنراتورهای الکتریکی یا اینورترها می توانند از دو منبع مستقیم Dc یا منبع جریان