مرور برچسب

مورخان ژاپن

تاریخ در ادبیات ژاپن

مورخان- آراي هاكوسه‌كي با آنكه بدشواري مي‌توان ميان تاريخنگاري و داستان‌نويسي ژاپني فرق گذاشت، كتابهاي تاريخي آن كشور به اندازة داستانهايش دلپذير نيستند. كهنترين تاريخنامة موجود ژاپني كوجيكي يا «كارنامة حوادث كهن» است. اين كتاب، كه در…