مرور برچسب

موزه تاریخ طبیعی اصفهان

موزه تاریخ طبیعی اصفهان

موزه تاریخ طبیعی اصفهان موزه ها یادگار های تاریخ بر پیکر انسانی شهر ها هستند! هرچه تعداد موزه ها در یک شهر بیشتر باشد، کیفیت موزه های آن شهر نیز بیشتر باشد، نشان دهنده قدمت آن شهر است. اصفهان یکی از قدیمی ترین شهر های ایران است که آثار…