مرور برچسب

موسس جونگان

یول منهوا

یول منهوا (؟-976، حکومت: 938-976) اولین پادشاه جونگان بود. جونگان حکومت جانشین پادشاهی بالهه به شمار می رفت و در نزدیکی رودخانه یالو متمرکز شده بود. زندگی نامه: وی پس از سقوط بالهه به دست خیتان های سلسله لیائو به عنوان ژنرال بالهه جدید…