مرور برچسب

موكنايي

تمدن موکنایی در یونان باستان

بازمانده فرهنگ موكنايي در هم شكستهتر از آن است كه، همچون خرابه‌هاي كرت يا شعر هومر، تصوير روشني از دنياي باستان به ما بدهد. در دوره اعتلاي فرهنگ موكناي، شبه جزيره يونان به قدر كرت از مرحله صيادي دور نشده بود. از اين رو، گذشته از استخوانهاي…