مرور برچسب

مولوخ

مولوخ یکی از خدایان بسیار کهن آمونیان

مولوخ که ملوک نیز نامیده میشود یکی از خدایان بسیار کهن آمونیان است. مولوخ در کنعان، فنیقیه، شمال آفریقا و شام پرستش می‌شد. پرستش مولوخ همراه با مراسم قربانی کردن کودکان توسط والدین آنها بود.مولوخ به شکل نرینه گاوی با دو شاخ برآمده و…