مرور برچسب

موي تاي

تاریخچه ورزش رزمی موی تای در تایلند

«موي تاي» يکي از هنرهاي رزمي و روش دفاعي از خود است که در آن ترکيبي از فنون مشت، آرنج، بازو و پا به شکل تخصصي براي حمله و دفاع استفاده مي شود.موي تاي يا به بياني ديگر «بوکس تايلندي» که در زبان انگليسي تاي بوکسينگ ناميده مي شود، هنري…