مرور برچسب

ميلتوس

از ایتالیا تا اسپانیا

در فاصله 30 كيلومتري شمال الئا، شهر پوسيدونيا يا پائستوم واقع است كه مردم سوباريس آن را به عنوان آخرين پايگاه بازرگاني منطقه ميلتوس بنا كردند. مسافر امروز، پس از يك سفر كوتاه، از ناپل و سالرنو بدانجا ميرسد. مسافري كه از اين راه ميرود، در…

ساپفو، شاعر لسبوس یونان باستان

آن سوي شهرهاي دوازدهگانه يونيا، دوازده شهر آيولي قرار داشت. پس از سقوط تروا، آسياي صغير به روي مهاجران يوناني گشوده شد، و مردم آيولي و آخايايي كه از يونان شمالي آمده بودند، در اين ناحيه ساكن شدند. در اين ناحيه، شهرها كوچك و كم اهميت بودند.…

میلتوس و پیدایش فلسفه یونانی

در شمال غربي ناحيه كاريا، ساحلي كوهستاني به طول تقريبي صد و چهل و پنج كيلومتر و به عرض سي تا پنجاه كيلومتر واقع بود. اين منطقه كوهستاني در گذشته يونيا خوانده ميشد، و به قول هرودوت، ((هوا و اقليم آن از همه عالم خوشتر بود.)) شهرهاي آن عمدتا…