مرور برچسب

ميمون سيماي بزرگ تاریخ ژاپن

معماری ژاپنی

معابد – قصور- مقبرة اي‌يه‌ياسو- منازل در سال 594، ملكه سوي‌كو، چون آيين بودايي را ديني برحق يا براي مصالح خود سودمند يافت، امر به ساختن معابد بودايي در سراسر مملكت كرد. نايب‌السلطنه شوتوكو تايشي، كه مأمور اين مهم شد، روحانيان و معماران…

میمون سیمای بزرگ تاریخ ژاپن

فرمانروايي هيده‌يوشي- حمله به كره- كشمكش با مسيحيت همچنانكه ژاپنيان با اصرارتوضيح مي‌دهند، هيده‌يوشي بزرگ معاصر اليزابت، ملكة انگليس، و اكبر، شاه هندوستان، بود. وي فرزند كشاورزي بود و دوستانش و سپس اتباعش او را سارومن كانجا يعني…