مرور برچسب

مِنِس فرعون مصر (حدود 2850 پیش از میلاد مسیح)

مِنِس فرعون مصر (حدود ۲۸۵۰ پیش از میلاد مسیح)

سنت مصریان باستان به شخصی که در طلیعه هزارۀ سوم پیش از میلاد مسیح موفق شد مصر علیا و سفلا را متحد کرده و دولت مصر را به وجود آورد نام «مِنِس» به معنای «پایدار و ماندگار» داده است. – این مطلب در پاپیروس تورین متعلق به سدۀ سیزدهم پیش از…