مرور برچسب

مِنِس نخستین پادشاه مصر

امپراطوری فراعنه از آغاز تا حکومت پارسیان بر مصر

در این مبحث سخن از اوضاع کلی مصر در زمینه های گوناگون از 2650 تا 322 پیش از میلاد مسیح است. پژوهشگران با مطالعۀ شرایط طبیعی و اقلیمی مصر کوشیده اند تا به ریشه های عوامل زیستی و تولید کشاورزی در این سرزمین پی ببرند. احتمالاً یونانیان…