مرور برچسب

میرزاکریمخان

فیش حقوقی جالب یک آموزگار در عصر قاجاریه

موسسه مطالعات تاریخ معاصر با انتشار عکس حکم صادره برای یک آموزگار پایه چهارم ابتدایی ، مقدار حقوق شخص مذبور را نیز اعلام نموده است. این حکم در سال ۱۳۳۸ هجری قمری صادر شده که مطابق ۱۲۹۸ شمسی است. در حکم صادره برای میرزاکریمخان میزان