مرور برچسب

ناصر الدین شاه و ملک الشعرای صبا

حکایت شعر و شاعری ملک الشعرای صبا با فتحعلی شاه قاجار

روزی ملک الشعرای صبا در خلوت فتحعلی‌ شاه قاجار مصاحب وی شده بود. فتحعلی‌ شاه که بعضا اشعاری می سرود، یکی از شعرهای خویش را در پیشگاه ملک الشعرای صبا با آب و تاب بسیاری خواند.شاه قاجار پس از پایان خواندن شعر خود، از ملک الشعرای دربار