مرور برچسب

نامه جونگ اینجی

جونگ اینجی

جونگ اینجی (28 دسامبر 1396- 26 نوامبر 1478) استاد نئوکنفسیوسی و تاریخ دان کره ای بود که به عنوان وزیر دوم آموزش یا نائب رئیس ادبا (رهبر دفتری برای مشاوران ویژه) در خلال سلطنت پادشاه سجونگ کبیر، وزیر تشریفات در زمان حکمرانی پادشاه مونجونگ و…