مرور برچسب

نانجونگ جاپروک

جونگ بال

ناخدای نیروی دریایی جونگ بال (1592-1553) کاپیتان نیروی دریایی دودمان چوسون بود که پادگانی را در بندرگاه بوسان فرماندهی می کرد.مرگ: او در سال 1592 در عملیاتی در طی محاصره بوسان کشته شد. این اتفاق در حال دفاع از پادگان در برابر عناصر…