مرور برچسب

ناگارجونا

نقل قول های باستانی درباره زندگی

نقل قول های باستانی درباره زندگی:  در قلب این نقل قول های زندگی آگاهانه فیلسوفان باستان است.1:«ممکن است عمر خود را با کشتن سپری کنید، ولی تمامی دشمنان خود را خسته نخواهید کرد. اگر خشم خود را فرو نشاند، دشمن واقعی شما کشته خواهد شد.» متفکر