مرور برچسب

نقشه قدیم ایران

میانه درنقشه باستانی عهدصفوی

نقشه قدیمی ایران در سال 1724 میلادی در شهر پاریس فرانسه کشیده شده است.(همزمان با حکومت صفوی ها در ایران و مصادف پادشاهی شاه سلطان حسین و حمله محمود افغان و سرنگونی اصفهان)اصل این نقشه در آرشیو  دانشگاه استنفورد…