مرور برچسب

هرم های ناشناخته

اهرام از یاد رفته ای که اسمشان را هم نشنیده اید!

کاوش های باستان‌شناسی در وادی الآجال لیبی بیانگر این است که گارامانت‌ها اولین بار در حوالی ۳۱۰۰ سال قبل در ناحیه فِزان در جنوب لیبی اسکان یافتند. توسعه و پیشرفت تمدن آن‌ها بیش از هر چیز به علت وجود یک سیستم آبیاری پیشرو بر اساس ساخت نوعی