مرور برچسب

ویژگی های موزه فرش ایران

موزه فرش ایران

موزه فرش ایران در خیابان کارگر شمالی شهر تهران، موزه‌ای به نام موزه فرش ایران وجود دارد. این موزه از معدود موزه‌های تخصصی در ایران است و به صورت تخصصی در زمینه پژوهش در رابطه با فرش ایرانی و نمایش و شناساندن آن به دنیا فعالیت می‌کند.…