مرور برچسب

يوليانوس

پايان سفر يوليانوس امپراطور روم

آخرين رؤياي بزرگ او رقابت با سوروس و ترايانوس بود: مي‌خواست پرچم روم را در پايتختهاي ايران برافرازد و يك بار براي هميشه تهديد ايران را نسبت به امنيت امپراطوري روم پايان دهد. با شوقي وافر ارتش خود را بياراست، افسران خويش را برگزيد،‌ دژهاي…

امپراطور مشرك

اكنون يوليانوس سي و يك ساله بود. آميانوس، كه غالباً او را مي‌ديد، چنين وصفش مي‌كند: ميان بالا بود. زلفش چنان نرم و صاف بود كه گويي تازه شانه زده است. ريشش زبر بود و چنان آرايش شده بود كه همواره نوك تيز باشد. چشماني درخشان و شرربار داشت كه…

قيصر جديد در تاریخ اروپا

فلاويوس كلاوديوس يوليانوس، برادرزادة قسطنطين، به سال 332 در قسطنطنيه در خانوادة سلطنتي بزاد. پدر، برادر مهتر، و بيشتر عموزادگانش در قتل عامي كه ديباچة سلطنت پسران قسطنطين بود كشته شدند. وي را به نيكومديا فرستادند تا تحت تربيت اسقف ائوسبيوس…

جدول گاهشماري بیزانس

تاريخهايي كه براي فرمانروايان و پاپها آمده متعلق به دورة حكومت آنان است. تمام تاريخها ميلادي است. 226: بنيانگذاري سلسلة ساسانيان به وسيلة اردشير 241-272: شاپور اول،‌پادشاه ايران 251-356: قديس آنتونيوس، راهب مصري 293-373 : قديس…