مرور برچسب

پادشاهی آیوتاها تایلند

هئو هوانگ اوک

هئو هوانگ اوک ملکه ای افسانه ای است که در کتاب سامگوک یوسا، تاریخچه از کره تدوین شده در قرن سیزدهم، از وی نام برده شده است. او همسر پادشاه سورو از گوم گوان گایا می باشد. شرحی از این کتاب اشاره می کند که او سوار بر قایقی از یک پادشاهی دور به…