مرور برچسب

پادشاهی جونگان

جونگان

جونگان یا دینگان (986-938) حکومت جانشین بالهه بود که توسط یول منهوا پدید آمد.  یک منبع تاریخی رسمی و چینی به نام تا