مرور برچسب

پادشاهی هونگیو

پادشاهی هونگ یو

پادشاهی هونگ یو (1029-1030) توسط ته یون ریم تاسیس شد که هفتمین نسل