مرور برچسب

پادشاه بوپ هونگ از شیلا

یی چا دون

یی چا دون، مشهورترین شهید شیلا شیر سفید سه متر از گلوی جدا شده فواره می کرد، در زمانی که گل ها از آسمان می باریدند و زمین به لرزه افتاده بود. انسان ها و تمام اشیا به نشانه تاثر می گریستند و حیوانات و گیاهان بهت زده شده بودند. این توصیفی…