مرور برچسب

پادشاه دنجونگ

ها وی جی

ها وی جی (1387 – 1456) محقق و مقام دولتی اوایل سلسله چوسون بود که از وی به عنوان یکی از شش وزیر شهید یاد می شود. او در خانواده ای متعلق به طبقه اجتماعی یانگبان از خاندان جینجو هان متولد شد. او آزمون خدمات ملی اولیه را در سال 1435 گذرانده و…