مرور برچسب

پادشاه پیشدادی

جستاری درباره پیشینه نوروز

بیشتر روایات اسطوره ای افسانه ای ایران دوره پیشدادی را زمان پیدایی نوروز و جمشید، چهارمین پادشاه پیشدادی را بنیانگذار نوروز و آئین های نوروزی به شمار آورده اند.