مرور برچسب

پارکت

تاریخچه شکل گیری پارکت آرتا

صنایع مختلفی در ایران همگام یا در ادامه تولیدات سایر کشورها پا به عرصه گذاشته اند؛ این صنایع اغلب با هدف بی نیازی بازار داخلی، اشتغال زایی و افزایش درآمد ملی پدید آمده اند. در این بین کم نیستند شرکت هایی که با وجود افت و خیزهای فراوان که به…