تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پارک جی یون

گونگ یه

مختصری در مورد زندگی نامه و خط سیر زندگی گونگ یه، اولین و آخرین پادشاه گوگوریو جدید