مرور برچسب

پاندورا

پاندورا، نخستین زن روی زمین در اساطیر یونان

پاندورا یکی از شخصیتهای اساطیر یونان است که نه تنها نخستین زن به شمار می رود، بلکه- بعنوان ابزار خشم و غضب زئوس - مسبب گسیل ساختن آلام و مصائب بشر به جهان شناخته می شود. پاندورا همچنین الهه زمینی غیر مرتبط با آسمان در مجمعِ نخستینِ خدایان…

پرومته(جمشید)گناه آتش افروزی

در ادبیات و هنر های زیبا غالبا از نام پرومته بعنوان قهرمان در زنجیر نامیده می شود و دارای یک مفهوم فلسفی است و آن روح عصیانگر بشر در برابر قوانین طبیعت است.و کوشش دائمی او برای اینگه از قید و بند هایی که برپای وی بسته شده است.و با نیرو و…