مرور برچسب

پاپ پیوس دوازدهم

“پاپ هیتلر” که بود؟

پاپ پیوس دوازدهم از سوی منتقدانش به خاطر آنچه "بی‌عملی" و سکوت در قبال جنایات آلمان نازی خوانده شده، به "پاپ هیتلر" معروف شده استواتیکان، مقر کلیسای کاتولیک اسناد مربوط به پاپ پیوس دوازدهم را که هدایت کلیسا در دوران جنگ جهانی دوم را…