مرور برچسب

پایتخت تابستانی هخامنشیان

محوطه باستانی هگمتانه

اکباتان این شهر پایتخت مادها بود و پس از آنها پایتخت تابستانی هخامنشیان شد. آثار دوره ماد و هخامنشی را نمی توان در این منطقه از هم تفكیك كرد زیرا این دو فرهنگ كاملا مشابه اند. مورخان بسیاری در باب هگمتانه نگاشته اند. قدیمی ترین مورخ،

محوطه باستانی هگمتانه

این شهر پایتخت مادها بود و پس از آنها پایتخت تابستانی هخامنشیان شد. آثار دوره ماد و هخامنشی را نمی توان در این منطقه از هم تفكیك كرد زیرا این دو فرهنگ كاملا مشابه اند.