مرور برچسب

پدر شعر بختیاری

فردوسیِ بختیاری‌ها کیست؟

داراب افسر بختیاری آن چنان در سرایش اشعار بختیاری به فصاحت و بلاغت اهتمام ورزید که اینک اندیشمندان دیار بختیاری وی را «پدر شعر بختیاری» می‌ خوانند و ملک‌الشعرای بهار نیز در مورد او گفته است: «کاری که فردوسی در زبان فارسی کرد، افسر در