مرور برچسب

پرسئوس

روايات پهلواني در یونان باستان

روايات عصر پهلواني هم منشا و هم مقدرات قوم آخايايي را معلوم ميدارند. اين داستانها را ناديده نبايد گرفت، زيرا با آنكه از توهمي خون بيز جان گرفتهاند، شايد بيش از آنچه تصور ميكنيم متضمن واقعيات تاريخي باشند. شعر و نمايش و هنر يوناني چندان به…

پس از اسکندر مقدونی چه گذشت؟

مبارزه یونان و مقدونیه در راه كسب قدرت همان طور كه اندیشه دنیا را به گروهها، افراد، و اشیاء تقسیم می كند، مورخان نیز گذشته را به ادوار، سالها و حوادث منقسم می نمایند. ولی تاریخ ، مانند طبیعت ، تنها تداوم را در میان تغییر می شناسد:…