مرور برچسب

پروس

زنان سرباز تاریخ در آلمان

در آلمانوله دا (Velleda) در آلمان وله‌دا که از اقوام بروک‌ ترها (Bructeres) یا وستفالی (Vespasien) است، به پیغمبر زن مشهور می‌باشد.