مرور برچسب

پسامتیخ یکم

پسامتیخ یکم (۶۶۳ تا ۶۰۹ پیش از میلاد مسیح)

پیشرفت و ترقی مصر که در طول سلسله های 19 و 20 یعنی در دورۀ زمام داری سلسلۀ رامسسی ها و به ویژه در دورۀ حکومت رامسس دوم نصیب مصریان شده بود، در سلسله های بعدی حفظ نشد. نوسان ها، دگرگونی ها و تشنجات قومی، اجتماعی – اقتصادی و دینی به وقوع…