مرور برچسب

پسامتیخ

دورۀ متأخر تاریخ مصر (۷۱۵ تا ۳۳۲ پیش از میلاد مسیح)

شبکا جانشین پیانچی در سال 715 پیش از میلاد مسیح سلسلۀ بیست و چهارم را بر کنار کرد و پایتخت آن سائیس را به تصرف خود درآورد. آخرین پادشاه سلسلۀ بیست و چهارم «بکن رِنِف» نام داشته که در کاخ خود زنده زنده سوزانده شده است. یونانیان در منابع…