مرور برچسب

پسران یون گه سومون

یون نامسان

یون نامسان (639-701) سومین پسر رهبر نظامی و دیکتاتور گوگوریو یون گه سومون (665-603؟) به شمار می رفت.برادر بزرگتر وی یون نام سنگ بر خط سیر شغلی و حرفه ای وی سایه سنگینی افکنده بود. او از سنین جوانی به مقام سونین منصوب گشته و مرتبه های…