مرور برچسب

پلوپس

روایات پهلوانی در یونان باستان

روايات عصر پهلواني هم منشا و هم مقدرات قوم آخايايي را معلوم ميدارند. اين داستانها را ناديده نبايد گرفت، زيرا با آنكه از توهمي خون بيز جان گرفتهاند، شايد بيش از آنچه تصور ميكنيم متضمن واقعيات تاريخي باشند. شعر و نمايش و هنر يوناني چندان به…