مرور برچسب

پلیس در ایران

تاریخچه خودرو‌های پلیس در ایران

شاید «جیمز وات» زمانی که داشت به جمع بندی تحقیقات و ساخته‌های مهندسان پیش از خود می‌پرداخت و به موتور بخار نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد، هرگز فکر نمی‌کرد ساخته او بعد‌ها در فرم‌های گوناگون جان‌های بی‌شماری را نجات دهد. شاید هرگز فکر نمی‌کرد که…