مرور برچسب

پناهگاه ورواسی

پناهگاه سنگی ورواسی

ورواسی در شمال شرق کرمانشاه در دره تنگ كنشت قرار دارد. آثار دوران پارینه سنگی میانی، پارینه سنگی پایانی و فراپارینه سنگی در این غار به دست آمده است.