مرور برچسب

پوچويي

شعرهای توفو چین

تائو چي‌ين- پوچويي- اشعار درمانبخش مالاريا- توفو و لي‌پو- تصويري از جنگ- ايام آسايش- بينوايي- مرگ لي‌پو در چين برابر است با كيتس در انگليس. اما سرايندگان ديگري هم هستند كه مانند او نزد چينيان گراميند. يكي از اينان تائو چي ين است كه اهل…